Specifikusság, mint migrációs ellenösztönző: elmélet és egy rendezett logit modell tanulságai

Specificity as counterincentive of migration: theoretical approach and the teaching of an ordered logit model

  • József Golovics

Abstract

Jelen tanulmányban a nemzetközi migráció hagyományos mikroökonómiai elméletét bővítjük ki a
Williamson-féle specifikusság koncepciójával. Amellett érvelünk, hogy bizonyos hely- és
kapcsolatspecifikus beruházások megléte komoly ellenösztönzőként szolgálhat az elvándorlásra. A
specifikusság fogalmával így a korábbi gazdasági megközelítések horizontján kívül eső empirikus
megfigyeléseket is magyarázni tudjuk, emellett pedig bizonyos, a migráció közgazdaságtani modelljeiben
meglévő tényezőket helyezünk új megvilágításba. Feltevéseinket egy elméleti keretben vázoljuk fel, majd
egyéni szintű migrációs potenciálra vonatkozó Eurobarometer adatok és egy rendezett logit modell
segítségével empirikusan is teszteljük őket.


This paper integrates Williamson’s concept of specificity into the neoclassical microeconomic theory of
international migration. It is claimed that certain site specific and relationship specific investments may be
substantial disincentives to migrate. Thus, the concept of specificity can interpret several empirical findings
that remained unexplained in former economic models. Besides, it can shed a new light on standard factors
of these models as well. These claims are outlined in a theoretical framework and tested empirically by
using individual Eurobarometer migration intention data and an ordered logit model.

Published
2021-03-08
How to Cite
Golovics, J. (2021). Specifikusság, mint migrációs ellenösztönző: elmélet és egy rendezett logit modell tanulságai. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 16(1), 103-116. Retrieved from http://retp.eu/index.php/retp/article/view/1299